1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فهرست

ورود به سایت

آمار بازدیدکنندگان سایت

671077
امروز
دیروز
بازدید کل
533
2399
671077

آی‌پی شما: 35.153.73.72
امروز: چهارشنب، 26 تیر 1398
ثبت سیگنال های الکتروانسفالوگرافی

ثبت سیگنال های الکتروانسفالوگرافی

اغلب برای قرار دادن الکترودها بر روی سر جهت ثبت امواج مغز از سیستم بین المللی 20/10 الکترود استفاده می‌شود. این سیستم از محلهای آناتومیکی ویژهای برای استاندارد کردن محل الکترودها استفاده می کند.

سه نوع اتصال الکترود در ثبت ‏EEG‏ مور استفاده قرار می گیرد:

1-    بین دو لید (ثبت دو قطبی(

2-    بین یک لید و یک یا دو الکترود مرجع

3-    بین یک لید و مرجع متوسط

نگاشت فعالیت های حیاتی مغز

سیگنال های ‏EEG‏ حاوی اطلاعات غنی و مفیدی در مورد عملکرد مغز هستند، همچنین این سیگنال ها به شکلی که امروزه در مراکز درمانی ثبت می‌شود، برای تفسیر توسط پزشک مناسب نیست. تعداد زیاد سیگنال ها، نیاز به تجربه بالای پزشک تفسیر کننده، محدودیت دقت زمانی به خاطر ثبت توسط قلم و کاغذ و پنهان ماندن برخی اطلاعات مهم سیگنال ها از دید انسان دلایل نامناسب بودن این سیگنال ها و لزوم تغییر در شکل ظاهری آنها است. مهم ترین مشکل این سیگنال ها نداشتن اطلاعات مکانی و در نتیجه پنهان ماندن بسیاری از اطلاعات مهم آنها از دید پزشک است. با توجه به این مشکل، پرداختن به روشی جدید برای بررسی عملکرد مغز با مصورسازی فعالیت های حیاتی آن، یک نیاز مهم به نظر می رسد. نگاشت توپوگرافیک این سیگنال ها بر روی سطح جمجمه مغز، امکان نمایش تصویری فعالیتهای حیاتی مغز را فراهم می سازد. این نگاشت، علاوه بر آشکار سازی اطلاعات پنهان در ‏EEG‏ ، امکان تفسیر آسان و سریع اطلاعات را برای پزشک مهیا می سازد. با توجه به امکان خطا و اشتباه در تفسیر این سیگنال ها، پرداختن به روشی جدید برای بررسی عملکرد مغز و مصورسازی فعالیت های حیاتی آن، ضروری است.

به طور کلی مصورسازی فعالیتهای حیاتی مغز بر دو نوع است:


1-مصورسازی یک بعدی:

این حالت همان نمایش سیگنال های ‏EEG‏ به صورت یک بعدی است که به طور معمول در درمانگاهها انجام می‌شود. این سیگنال ها شامل اطلاعاتی است که تحت شرایط عادی و با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. در واقع حجم زیادی از اطلاعات به شکل غیر مناسب برای تحلیل چشم وجود دارد. به طور خلاصه مشکلات استفاده از نوارهای مغزی و ثبت سیگنال های ‏EEG‏ جهت بررسی عملکرد مغز عبارتند از:

*تعداد کانال‏ هایی که سیگنال مذکور را از سر دریافت می کنند زیاد است و این مسئله باعث می‌شود که پزشک نتواند بسیاری از ویژگی های ظریف نهفته در سیگنال ها همچون محل دقیق پیک آلفا، تقارنهای ظریف توزیع آلفا و روابط پیچیده فاز را استخراج کند.‏


* اختلاف زمان‏ های کوچک بین کانال ها(روابط فاز) . دو بیمار مصروع مختلف ممکن است اسپایک های نزدیک به هم تولید کنند که با چشم یکسان به نظر می رسد.‏


* این سیگنال‏ ها فاقد اطلاعات مکانی هستند به این معنی که برای پزشک در نظر گرفتن این که هر کدام از این سیگنال ها مربوط به کدام قسمت مغز است مشکل است.‏


2-مصورسازی دو و سه بعدی:

 علت اینکه حالت دو و سه بعدی در کنار یکدیگر بررسی شده است یکسان بودن اصول این دو نوع مصورسازی است.
سیگنال های ‏EEG‏ دارای اطلاعات زمانی و فرکانسی است. این اطلاعات را، اطلاعات عملکردی مغز نیز می نامند. از طرفی این سیگنال ها فاقد اطلاعات مکانی و توپوگرافیک مغز هستند. این دسته از اطلاعات مکانی را اطلاعات ساختاری مغز می نامند. اطلاعات ساختاری مغز با استفاده از سیستم های تصویرگر پزشکی مانند ‏CT‏ و ‏MRI‏ حاصل می‌شود. با توجه به موارد فوق حال می توان یک تعریف جامع و کامل از نگاشت مغز ارایه داد.‏
نگاشت مغز عبارت است از: ترکیب اطلاعات سیگنال های ‏EEG‏ یا همان اطلاعات عملکردی مغز با اطلاعات مکانی یا ساختاری مغز برای نمایش فعالیت های حیاتی مغز در محل وقوع آنها. بنابراین پزشک به جای تعداد زیادی سیگنال یک نمایش دو بعدی یا سه بعدی از مغز را مشاهده می کند که فعالیت های حیاتی هر قسمت در محل مربوطه مشخص است. شدت فعالیت های حیاتی سیستم مغز با استفاده از یک الگوی رنگ نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال یک طیف از آبی کم رنگ شروع شده و به قرمز پر رنگ ختم می‌شود.
مراحل تولید نگاشت دو بعدی فعالیت های حیاتی مغز در بلوک دیاگرام مقابل نمایش داده شده است. مراحل ثبت سیگنال و انتقال به کامپیوتر مراحل سخت افزاری است.

در مرحله بعد دامنه این سیگنال ها در یک لحظه زمانی اندازه گیری می‌شود. سپس محل الکترودها بر روی سر مشخص می‌شود.

برای مشخص کردن محل الکترودها دو راه وجود دارد: اول اینکه هنگامی که الکترودها بر روی سر قرار گرفتند از تصویر ‏MRI‏ سر تهیه شده و سپس با استفاده از روش های ناحیه بندی از روی این تصاویر محل الکترودها تعیین می‌شود. مسلما این روش پر هزینه است و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. روش دوم بر این اصل استوار که از آنجا که الکترودها بر طبق یک سیستم بین المللی مانند سیستم 20/10 روی سر قرار می گیرند محل آنها مشخص است و اگر سر به صورت یک نیمکره با شعاع واحد در نظر گرفته شوند محل الکترودها بر روی این نیمکره نیز مشخص خواهد بود. بنابراین در این حالت سر همه افراد به شکل یک نیمکره با شعاع واحد در نظر گرفته می‌شود که محل الکترودها با توجه به سیستم مورد استفاده در الکترود گذاری روی این نیمکره مشخص می‌شود. برای نگاشت دو بعدی مغز از یک نمای دو بعدی از سر استفاده می‌شود. منظور از نمای دو بعدی، زاویه دید سر از بالا است که در این حالت سر به صورت یک صفحه مدور دو بعدی دیده می‌شود. این روش نسبت به روش قبلی از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه تر و از نظر دقت در حد پایین تری است. هنگامی که دامنه سیگنال های ‏EEG‏ در یک لحظه زمانی اندازهگیری شد و محل الکترودها هم مشخص شد دامنههای اندازهگیری شده در محل الکترودها روی یک صفحه مدور و دو بعدی که به طور نرم افزاری شبیه سازی شده است قرار داده می‌شود. در پایان این مرحله یک تابع دو بعدی گسسته از فعالیت های حیاتی مغز به دست می آید.

 ‏در مرحله آخر با استفاده از یک روش درونیابی دو بعدی مناسب تابع پیوسته فعالیت های حیاتی مغز به دست خواهد آمد. برای نگاشت سه بعدی فعالیت های حیاتی مغز مراحلی که باید طی شود که در شکل مشخص شده است. بلوک اول مشخص کننده سه مرحله ثبت سیگنال، انتقال آن به کامپیوتر، تعیین محل الکترودها و تعیین دامنه سیگنال ها است. بلوک دوم نیز دقیقا مشابه حالت قبل است. در مرحله بعد باید با استفاده از یک روش درونیابی سه بعدی ، مقادیر گسسته فعالیت های مغز را پیوسته کرد.‏

در نتیجه در پایان این مرحله یک رویه سه بعدی درونیابی شده بر روی نیمکره به شعاع واحد به دست می آید. از طرف دیگر با استفاده از تصاویر ‏MRI‏ که تمام سر را اسکن می کند و با کمک گرفتن از روشهای گرافیک کامپیوتری ، مغز به شکل سه بعدی شبیهسازی می‌شود. در نهایت رویه درونیابی شده سه بعدی روی مغز نگاشت می‌شود.

 درونیابی
با نگاهی اجمالی ولی دقیق به طبیعت در می یابیم که هر پدیدهای توسط ریاضیات قابل توجیه است و هر روندی از یک تابع پیروی می کند که این توابع مسلم ریاضی گاه توسط اصول اول ریاضیات قابل دستیابی هستند و گاه قابل دستیابی نیستند. وجود اعداد جادویی مانند و ‏e‏ خود مبین این موضوع است. اما آنچه که انسان می تواند از این توابع برداشت کند، صورت توابع ریاضی نیست بلکه الزاما تنها تعداد محدودی نقاط از سیر طبیعی این تابع است که به روش های نمونه گیری آماری به دست می آیند. به عنوان مثال رشد طولی یک گیاه، قطعا از یک تابع ریاضی پیروی می کند که از طریق نمونه برداری در زمان های منقطع، تنها می توان منحنی رشد آن را به صورت گسسته ترسیم کرد.پس از مشاهده و شناخت، مرحله بعدی توجیه یا استفاده از پدیدههای طبیعی است، برای اینکه در اکثر موارد نیاز به یک منحنی پیوسته یا الگو و تابع کامل پدیده وجود دارد. به بیان دیگر اگر تابع ریاضی یک پدیده به طور کامل در اختیار باشد، قطعا قضاوت ها و تصمیم گیری های بعدی در مورد آن پدیده، دقیق تر و کامل تر خواهد بود. رسیدن از داده های گسسته محدود به تابع پیوسته یک پدیده را درونیابی گویند. در حالت کلی، هدف به دست آوردن یک تابع ریاضی است که علاوه بر توجیه نمونه های گسسته، یک سری اطلاعات جدید حاصل کند که با واقعیت مطابقت داشته باشد.

مسلما برای نقاط محدود نمونه برداری شده، تعداد توابع بیشماری می توان انتخاب کرد که نمونه ها را توجیه کنند اما تابع اصلی قطعا منحصر به فرد است. آنچه که در نزدیک شدن به تابع اصلی ما را یاری خواهد کرد افزایش تعداد نمونه ها است. با توجه به مطالب ذکر شده ، مشخص می‌شود که درونیابی تنها برای پدیدهای طبیعی مناسب است.

همه انواع درونیابی صرف نظر از روش مورد استفاده ، مراحل زیر را طی می کنند:

1-    انتخاب یک تابع درونیاب مناسب: از جمله این توابع می توان تابع چند جملهای را نام برد، توابع مورد استفاده بایستی به گونه ای انتخاب شوند که داده های ورودی را در یک بازه معلوم، به خوبی تقریب کنند.
2-تعیین ضرایب تابع انتخاب شده برای درونیابی: پس از انتخاب تابع درونیابی، ضرایب آن باید به نحوی انتخاب شوند که به بهترین نحو بر نقاط مرجع منطبق شوند. انطباق تابع در نقاط مرجع، برای کاربردهای مختلف ممکن است تعابیر متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال در مورد درونیابی صرف، این انطباق به معنی پردازش دقیق و برای فیلترینگ به معنی برازش کمترین مربعات است.‏

3-تعیین ضرایب تابع برای یک فاصله معلوم از نقاط مرجع‏.‏


4-تعیین مقدار تابع در نقاط می انی با استفاده از درونیابی حاصل.‏


درونیابی سه بعدی

گاهی نقاط گسسته ای در فضا دارای پارامتر چهارمی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت می توان با استفاده از درونیابی سه بعدی مقدار آن پارامتر را برای نقاط دیگر فضا محاسبه کرد. به عنوان مثال می توان با استفاده از سیگنال هایی که از سطح سر دریافت می‌شود، با فرض اینکه سر به صورت نیمکره باشد، ماهیت سیگنال ها را در نقاط دیگر سر به دست آورد.


‏در این درونیابی دو نوع نمونه برداری وجود دارد:

1-    یکنواخت: که نقاط نمونه با فواصل یکسان از هم در فضا قرار گرفتهاند. این فضا به شکل مکعب مستطیل است که نقاط به طور منظم در ردیف ها و سطرهای عمود بر هم قرار گرفته اند. به عبارتی دیگر مدل ریاضی آن به صورت تابع زیر قابل بیان است:

2-    غیر یکنواخت: که نقاط به صورت سر گردان در فضا پراکنده هستند.‏

در موارد عملی معمولا نمونه برداری یکنواخت وجود ندارد، به همین دلیل نمی توان از روش های درونیابی متعارف استفاده کرد. بنابراین روش درونیابی اسپلاین کروی را معرفی می کنیم که بر روی دادههای غیر یکنواخت عمل می کند. به طور کلی در حالت سه بعدی، هدف از درونیابی مشخص کردن مقدار تمامی نقاط داخل حجم فضایی است که نقاط نمونه داخل آن پراکنده اند. به عبارت دیگر باید بتوان پس از درونیابی حجم مورد نظر را با رویه های خاصی قطع داد و وضعیت نقاط روی آن صفحه ها را مشاهده کرد.‏

 

درونیابی به روش اسپلاین کروی

این روش نقاط روی یک نیمکره نگاشت می‌شود و از آن برای نمایش فعالیت های حیاتی مغز استفاده می‌شود. اگر محل نقاط نمونه روی سطح نیمکره با نمایش داده شود به طوری که باشد و از مختصات قطبی برای این کار استفاده شود و مقدار تابع درونیاب در نقطهای مانند ‏p‏ برابر با ‏V(p)‏ فرض شود، در این صورت تابع درونیاب به صورت معادله زیر توصیف می‌شود:

تابع که در معادله فوق بیان شد، تابع لژاندر است که به صورت زیر توصیف می‌شود:
برای درونیابی در عبارت اول ‏m=1‏ و کران بالای سیگما تا 17 در نظر گرفته می‌شود. برای به دست آوردن ضرایب از دو شرط زیر استفاده می‌شود:


ناحیه بندی تصاویر ‏MRI

 در یک تصویر دو بعدی کوچکترین المان تشکیل دهنده تصویر پیکسل است و همچنین در یک تصویر سه بعدی کوچکترین المان حجمی تشکیل دهنده تصویر وکسل نامیده می‌شود. در عین حال یک تصویر از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که دارای ویژگی های شبیه به هم هستند. به این قسمت های مختلف در تصویر اصطلاحا بافت گفته می‌شود. ویژگی هایی که یک بافت را از سایر بافت ها متمایز می کند معمولا ناشی از هیستوگرام تصویر است. حال با توجه به بیان فوق می توان گفت ناحیه بندی یک تصویر عبارت است از : جدا کردن بافت های مختلف تشکیل دهنده تصویر بر اساس ویژگی آنها، به عبارتی دیگر منظور از ناحیه بندی تصویر افراز یک تصویر به زیرتصویرهای است به نحوی که:


1- مجموع این نواحی برابر کل تصویر شود.‏

2-این زیرتصویرها هیچ همپوشانی نداشته باشند.‏

3-    پیکسل های تشکیل دهنده یک تصویر همگی با توجه به اثر مشترکی همگون باشند، به عبارتی دیگر در هر ناحیه یک خاصیت خاص صادق باشد.‏

در ناحیه بندی تصاویر مغزی ملاک جهت تشکیل زیرتصویرهای همگون شدت سفید تا سیاه بودن است. اما در تصاویر فوق الذکر همواره از وجود نویز رنج می بریم، لذا روشی که جهت ناحیه بندی تصویر انتخاب می‌شود الزاما باید در برابر نویز مقاوم باشد.

در تصاویر ‏MRI‏ همواره یک نوع ناهمگونی وجود دارد که ناشی از شبیه سازی فرکانس رادیویی بوده و برای رفع آنها باید از یک سری پیش پردازش های محلی یا الگوریتم های اصلاحی در روند ناحیه بندی استفاده کرد. در تصاویر ‏MRI‏ گرفته شده از مغز، در خطوط مرزی بافت های مختلف یک نوع تغییر شبه پیوسته، با توجه به اینکه تصاویر مورد پردازش دیجیتال هستند، در سطح خاکستری بودن نقاط وجود دارد، لذا در این نواحی مرزی متعلق دانستن مطلق یک نقطه به یک گروه از نواحی مغزی نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت.‏

به طور کلی می توان سر را به سه قسمت عمده تقسیم کرد : پوست سر، جمجمه و مغز.
مغز از سه قسمت مخ، مخچه و ساقه مغز تشکیل شده است. خارجی ترین لایه مغز را کورتکس می نامند.
در اینجا منظور از ناحیه بندی استفاده از یک سری تصاویر ‏MRI‏ جهت جداسازی پوست سر و جمجمه از بافت مغز است. در ناحیه بندی تصاویر مغز دو کلاس عمده وجود دارد، کلاسی که در آن ها از مدل استفاده می‌شود و کلاسی که از مدل استفاده نمی‌شود. روش های بدون مدل های ساختاری شامل روش های کلاس بندی با استفاده از یک یا چند تصویر، روش های عصبی، ژنتیکی و روش های مورفولوژیک هستند، در حالی که روش های کلاس بندی معمولا چندین ساختار را به طور همزمان آشکار می سازند.

در ثبت تصاویر مغزی ‏MRI، هم به علت تعداد بالای فریم های مورد استفاده در یک روند تشخیصی و هم به دلیل ماهیت ذاتی این تصاویر، حجم اطلاعات مورد پردازش بسیار بالا است. در کنار این دلیل که باعث کمرنگ شدن توجه به روش های هوش مصنوعی می‌شود این واقعیت که روش های فازی الزاما به نتایج معنی داری ختم نمی شوند، باعث می‌شود که روش هایی مانند روش های حوزه فرکانس و تشخیص لبه نیز با تغیراتی در این موارد مورد بررسی واقع شوند.‏


بیان تصاویر سه بعدی

طبق تعریف جسم سه بعدی جسمی است که دارای طول، عرض و ارتفاع باشد. سوال اینجاست که چگونه یک جسم سه بعدی توسط انسان به صورت سه بعدی درک می‌شود. به عبارت دیگر یک میز را سه بعدی می دانیم زیرا دارای طول، عرض وارتفاع است ولی هنگامی که به عکس آن میز نگاه می کنیم آن را سه بعدی می بینیم در صورتی که عکس یک میز دیگر سه بعدی نیست بلکه در این مورد مغز انسان از تصویر میز، تصویر سه بعدی استنتاج می کند. در حالت کلی درک تصویر سه بعدی از سه چیز حاصل می‌شود :‏

1. دید دو چشمی : زوم شدن دو چشم روی یک جسم که به صورت ریاضی می تواند فاصله جسم را به دست آورد و این محاسبات در مغز انجام می پذیرد.

2.عمق تصویر یا ماتی تصویر در اثر عدم تطابق فاصله فوکوس عدسی : وقتی به یک جسم خیره می شویم، اجسام جلویی و عقبی جسم تار دیده می شوند، این همان مورد است که به درک سه بعدی تصاویر عکس کمک می کند.‏

باتوجه به موارد ذکر شده سعی بر این است که یک شئ سه بعدی را آنچنان که با یک دوربین عکاسی قوی با عمق تصویر مناسب عکاسی شده باشد توسط کامپیوتر بشناسیم و آنها را به کامپیوتر منتقل کنیم. اساسا توانایی نمایش یا نشان دادن یک شئ سه بعدی، به فهم آن شئ بستگی دارد. علاوه بر این، توانایی دوران، انتقال و تصویر کردن حالات یک شئ نیز در بسیاری از اوقات بر اساس درک آن شئ استوار است. برای فهم این مطلب کافی است که یک شئ نسبتا پیچیده نا آشنا را بردارید، بلافاصله آن را دوران دهید و در زوایای مختلف به آن نگاه کنید. مشاهده می کنید که تنها با این اعمال است که می توانید درک کامل از آن شئ به دست آورید. برای انجام این اعمال در یک کامپیوتر باید ابتدا معلوماتی را که از تحلیل های دو بعدی وجود دارد را به تحلیل های سه بعدی گسترش داد و سپس معادلات جدید برای تحلیل های مدل سازی سه بعدی ابداع کرد. یک از خواص جالب تر مدل سازی سه بعدی، توانایی آن برای شبیه سازی حرکت سه بعدی اشکال است. تفاوت میان ساخت مدل واقعی در تصویر ترسیماتی کامپیوتری و ترسیمات خط دو بعدی در این است که باید عمق سه بعدی بر روی صفحه نمایش القا شود.‏


روش های سه بعدی سازی تصاویر ‏MRI

ترجمه حجم به معنی مصور سازی داده مبتنی بر وکسل است. می توان با ترجمه حجم یک داده آن را به شکل یک شکل گرافیکی کامپیوتری درآورد و تمام سه بعد را نشان داد. تصویربرداری پزشکی یکی از معمول ترین زمینه های کاربردی ترجمه حجم است که در آنها داده از یک سیستم توموگرافیک به صورت مجموعه ای از صفحات موازی جمع آوری شده و در نهایت به صورت یک شئ گرافیکی سه بعدی در کامپیوتر نمایش داده می‌شود.‏

در تصویر برداری پزشکی داده سه بعدی به صورت پشته ای از داده های موازی ‏CT‏ یا ‏MRI‏ موجود است. این سیستم ها، داده را به صورت مجموعه هایی از صفحات با توجه به برخی خواص ویژه جمع آوری و بازسازی می کند. نمایش دو صفحه متوالی و همچنین مکعب تولید شده در بین این دو سطح در شکل نمایش داده شده است :‏

سیستم تصویر برداری اولیه پزشک را قادر می سازد که اطلاعات هر صفحه را به طور جداگانه مشاهده کند. با مصورسازی، صفحات به صورت یک داده حجم در می آید. اطلاعات به صورت تعدادی از صفحات دو بعدی بدون در نظر گرفتن ضخامت، نمونه برداری شده. در نهایت مقادیر وکسل ها از این داده ها به دست می آیند. با توجه به داده می توان دید که رزولوشن درون یک صفحه بسیار بیشتر از رزولوشن بین صفحات است. اسکن ها عموما فاصله ای در حدود نیم سانتی متر را بین صفحات در نظر می گیرند. از این رو لزوم ترجمه حجم پس از جمع آوری داده کاملا محسوس می‌شود. یک جسم گرافیکی از یک یا تعدادی چند ضلعی تشکیل یافته است که این چندضلعی ها ممکن است از طریق راس یا لبه به یکدیگر متصل باشند و ممکن است بعضی از آنها هیچ اتصالی به یکدیگر نداشته باشند. به طور کلی ‏Patch‏ ها برای مدل سازی اجسام سه بعدی با شکل دلخواه بسیار مناسب هستند. برای تعریف یک ‏Patch‏ می توان از مختصات رئوس آن و رنگ های رئوس استفاده کرد.‏

دو روش برای تعریف کردن ‏Patch‏ وجود دارد:

1-    تعیین مختصات رئوس هر چند ضلعی

2-    تعیین مختصات هر راس و تعریف ماتریسی که بیانگر نحوه اتصال این رئوس جهت تشکیل بخش ها می باشد که به این روش اصطلاحاFace vertex‏ گفته می‌شود.‏

مراحل پیاده سازی نگاشت مغز

با ادغام تصویر سه بعدی کورتکس مغز و مدل سه بعدی فعالیت حیاتی آن نمایش واقعی تری از فعالیت های سیستم مغز به همراه اطلاعات مکانی حاصل می‌شود. روشی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد بر مبنای حداقل فاصله است که نسبت به سایر روش ها ساده تر و در عین حال دقیق تر است. برای ادغام اطلاعات این دو منبع از معیار فاصله استفاده می کنیم. رویه درونیابی شده برای تخمین میدان الکتریکی مغز از تعداد نقطه تشکیل شده است که مختصات این نقاط و شدت رنگ آنها مشخص است. کورتکس مغز نیز با توجه به اینکه حجم سه بعدی است مجموعه ای از تعداد زیادی ‏patch‏ است که هر کدام از آنها از تعدادی وجوه مثلثی شکل تشکیل شده اند و مختصات رئوس این مثلث ها کاملا مشخص است. به عنوان نمونه در روش ‏MC‏ مختصات رئوس مثلث به صورت شکل 6 است:‏

که رابطه آن به صورت زیر است:‏

بنابراین خواهیم داشت:

قبل از فرایند ادغام ابتدا مختصات نقاط رویه درونیابی شده را اسکیل و انتقال داده تا بر محدوده مختصات رئوس حجم سه بعدی مغز منطبق شود. وقتی مختصات نقاط رویه در مختصات جدید حاصل شد به این ترتیب عملمی کنیم که فاصله بین یک راس از یک وجه مثلثی از حجم سه بعدی را با تمام نقاط رویه درونیابی شده محاسبه می کنیم. نقطه ای که کمترین فاصله را با این راس دارد رنگ این راس را تشکیل می دهد. به این ترتیب رنگ همه رئوس در حجم سه بعدی حاصل می‌شود. رنگ یک وجه مثلثی نیز از درونیابی رنگ رئوس تشکیل دهنده آن به دست می آید.‏

مراحل انجام این کار بدین صورت است که ابتدا سیگنال های ‏EEG‏ ثبت شده، به کامپیوتر انتقال یافته و روی آنها پیش پردازش انجام می‌شود سپس دامنه سیگنال ها در یک لحظه زمانی اندازه گیری می‌شود در مرحله بعد این مقادیر در محل الکترودها روی یک نیمکره به شعاع واحد که مدل اولیه ای از سر است قرار می گیرد.‏
برای تعیین محل الکترودها دو روش وجود دارد، یا می توان الکترودها را با استفاده از نشانگرهائی روی سر قرار داد سپس از سر بیمار تصویر ‏MRI‏ گرفت و با ناحیه بندی این تصاویر محل الکترودها را تعیین کرد و یا با توجه به اینکه چون الکترودها بر طبق سیستم بین المللی 20/10 روی سر قرار می گیرد محل آنها روی نیمکره ای با شعاع واحد کاملا مشخص است بنابراین محل الکترودها تعیین می‌شود. الگوریتم پیشنهادی از روش دوم استفاده می کند. مرحله بعد میدان الکتریکی مغز تخمین زده می‌شود. برای تخمین از روش درونیابی اسپلاین کروی که توضیح داده شد استفاده می‌شود. در نهایت اطلاعات عملکردی مغز را در یک لحظه مشخص روی نیمکره ای به شعاع واحد به دست میآوریم. از طرفی اطلاعات ساختاری مغز حاصل شده از تصاویر ‏MRI‏ مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که بافت مغز از روی این تصاویر استخراج می‌شود. در مرحله بعد از روی تصاویر استخراج شده، کورتکس مغز به شکل سه بعدی ترجمه می‌شود. در انتها اطلاعات ساختاری مغز را به صورت نمایش سه بعدی از کورتکس در اختیار خواهیم داشت. در فرایند ادغام این دو دسته اطلاعات بر اساس حداقل فاصله ترکیب می شوند. در نتیجه الگوریتم پیشنهادی، فعالیت های حیاتی مغز بر روی کورتکس نمایش داده خواهد شد.‏

                                                                                  گردآوری شده توسط شرکت آوا طب سپاهان